top of page

Inspirerende uitspraken

 

Jezelf zijn is de zuinigste manier om met je energie om te gaan.

 

Confucius: ' Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken".

 

Je kan best relaties aangaan ( professioneel, romantisch, vriendschappelijk) die aan alle partijen meer teruggeven dan wat je investeert. Als dat niet het geval is, verwelken relaties meestal. 

De weg naar het geluk bestaat niet, de weg is het geluk.

Correct en respectvol zakendoen werkt beter dan verdoken strategieën

Einstein: ' Schepen zijn het veiligst in de haven, maar daarvoor zijn ze niet gemaakt'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Williges Jaeger, Elke golf is de zee, 2003, Duits benedictijner monnik en zenmeester

"Dit is overigens op het fysieke niveau te zien, dat vrouwen veel sterker met beide hersenhelften denken, terwijl mannen in de regel overwegend hun linker, intellectuele hersenhelft activeren. Dit heeft tot gevolg dat vrouwen andere psychische lagen onmiddellijk in hun leefwijze en denktrant aan bod laten komen. Wanneer deze heelheid van leven en denken als specifiek vrouwelijk wordt verstaan, valt een algemeen gebrek aan vrouwelijkheid in de westerse samenlevingen te betreuren. Ik bedoel niet dat alle mannen vrouwelijker moeten worden, maar dat er een fundamentele levensoriëntatie  zou dienen te komen: van eenzijdige fixatie op geld, macht, succes, aanzien en prestatie naar heelheid, waarin ook ruimte is voor emotionaliteit en lichamelijkheid.

Vrouwelijkheid is verbonden met intuïtie, met gevoel, met openheid en begrip voor het geheel, met schouwen, gewaarworden, zorgzaamheid, toewijding en liefde.  Deze vrouwelijke elementen zijn in onze patriarchale tijd op de achtergrond gedrongen.

Voorzichtigheid en zorgzaamheid worden als kwaliteiten te weinig gewaardeerd, om niet te zeggen gekleineerd. Vrouwelijke elementen hebben in onze maatschappelijke ontwikkeling nauwelijks een vormende invloed kunnen uitoefenen.  

De vrouw wordt heen en weer geslingerd tussen privéleven en beroepsleven, terwijl zij toch de verbindingsschakel zou kunnen zijn tussen het ego-domein en het wij-domein. Thans zitten we volledig in ons - eer mannelijk- narcistisch egoïsme gevangen. Om daarin niet ten onder te gaan, moeten we het wij-domein terugvinden, waarin de vrouwelijke wereldbeschouwing een grotere betekenis toekent. Dat strekt zich uit van zorgzaamheid, eerbied voor mens en natuur, kunnen luisteren, groepsgevoel en vreugde in de samenleving tot een rechtvaardige markteconomie en socialisering van het kapitalisme. 

Creativiteit, plezier in het leven, in mooie dingen als kunst, vormgeving en andere activerende aspecten zouden het dorre landschap van het zakelijke, het management en de economie menselijker kunnen maken.  Daarbij reken ik minder op feministische stromingen. Het gaat me om een verandering van binnenuit, die we met ommekeer kunnen aanduiden en om een integratie van innerlijke en uiterlijke waarden. 

... Thans beleven we dat deze religieuze kracht zich van traditionele religies losmaakt. Ik ontmoet steeds meer mensen die religieus zijn zonder deel uit te maken van een religie. Daarin zie ik een blijk van voortschrijdende bewustzijnsevolutie. 

bottom of page